Ngày Tốt Trong Tháng 6 - 2010

Trong tháng 6/2010 (từ 19/4 - 19/5 âm lịch) có 15 ngày Hoàng đạo. Đó là các ngày:

- Ngày 1 tháng 6, tức 19 tháng 4 âm lịch

- Ngày 2 tháng 6, tức 20 tháng 4 âm lịch

- Ngày 5 tháng 6, tức 23 tháng 4 âm lịch

- Ngày 6 tháng 6, tức 24 tháng 4 âm lịch

- Ngày 8 tháng 6, tức 26 tháng 4 âm lịch

- Ngày 11 tháng 6, tức 29 tháng 4 âm lịch

- Ngày 13 tháng 6, tức 2 tháng 5 âm lịch

- Ngày 15 tháng 6, tức 4 tháng 5 âm lịch

- Ngày 16 tháng 6, tức 5 tháng 5 âm lịch

- Ngày 19 tháng 6, tức 8 tháng 5 âm lịch

- Ngày 20 tháng 6, tức 9 tháng 5 âm lịch

- Ngày 22 tháng 6, tức 11 tháng 5 âm lịch

- Ngày 25 tháng 6, tức 14 tháng 5 âm lịch

- Ngày 27 tháng 6, tức 16 tháng 5 âm lịch

- Ngày 28 tháng 6, tức 17 tháng 5 âm lịch.

Ngay Tot Trong Thang 6 - 2010 - Posted: 17:09:39 | 11/06/2010